via communicatie naar verandering

zorg en welzijn

UMC Utrecht
Filtercommunicatie heeft de verander-en communicatieaanpak voor een UMC-breed, internationaal certificeringsprogramma (JCI) ontworpen en geïmplementeerd. In 2013 is de eerste accreditatie behaald. In 2016 was Filtercommunicatie nauw betrokken bij de succesvolle heraccreditatie. Nancy van der Vin helpt de Directie Kwaliteit en Patiëntveiligheid bij de implementatie van JCI-richtlijnen en standaarden, waaronder de verpleegkundige screeningen en werkprocessen (vallen, delier, ondervoeding, vrijheidsbeperkende maatregelen, verpleegkundige anamnese), alignment tussen werkprocessen en het Elektronisch Patiënten Dossier, en de invoering van de pijnscreening in de poliklinieken. Daarnaast ontwerpt zij communicatieconcepten en -activiteiten, begeleidt zij bijeenkomsten van leidinggevenden die aan de slag willen met gedragsverandering en leidt zij probleemoplossende bijeenkomsten. Het gaat om het bereiken en aantonen van duurzaam kwaliteits- en veiligheidsgedrag. Filtercommunicatie is sinds 1 oktober 2011 in diverse opdrachten aan de slag voor het UMC Utrecht. Op dit moment voert Filtercommunicatie een onderzoek uit naar de wijze waarop patiëntveiligheid(sgedrag) verder kan worden verankerd in de organisatie.

Begeleiding nieuwe samenwerkingsvormen zorgverzekeraar, huisartsen, gemeenten en zorg-en welzijnspartners in gemeente Zwolle en Assen
De decentralisaties in het sociaal domein en de zorg (van AWBZ naar WMO en zorgverzekeringswet en transitie jeugdzorg) leiden tot nieuwe verhoudingen en nieuwe gemeenschappelijke uitdagingen van gemeenten en zorg- en welzijnspartners. In opdracht van ProGez begeleidde Filtercommunicatie de bestuurders van de huisartsenorganisatie Medrie, vertegenwoordigers van de gemeente, zorgverzekeraar Zilveren kruis(Achmea) directeuren van welzijnsinstellingen en zorgorganisatie Icare bij de vorming van nieuwe samenwerkingsverbanden en gemeenschappelijke initiatieven op wijkniveau in Zwolle. Denk onder andere aan de samenwerking tussen huisartsen, de sociale wijkteams en de thuiszorg en de aansluiting tussen eerste en tweedelijnszorg. In Assen werd een vergelijkbaar proces begeleid op provinciaal niveau, in nauwe samenwerking met Zilveren Kruis, huisartensorganisatie HZD en de provincie Drenthe.

Provincie Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis
In opdracht van ProGez heeft Filtercommunicatie in 2015 de Werkconferentie Ouderenzorg Drenthe mede georganiseerd, workshops begeleid en bijgedragen aan netwerkvorming binnen de provincie. Het betrof een initiatief van de Provincie Drenthe en zorgverzekeraar Zilveren Kruis met als doel het versterken van het zorglandschap in Drenthe. Via de werkconferentie zijn gemeenten, welzijnsorganisaties, wijkverpleging en 1e lijnszorgaanbieders bij elkaar gebracht vooral op het gebied van ouderzorg. Een van de resultaten hiervan was de samenwerking van huisartsenorganisatie HZD en de gemeente Hoogeveen. Zij hebben een succesvol samenwerkingstraject ontwikkeld in de zorg voor kwetsbare ouderen. Een mooie spin off van de conferentie en netwerkvorming. Voor meer informatie over dit samenwerkingstraject volg deze link.

Ouderenzorg

Filtercommunicatie heeft een grote ouderenorganisatie in Zuid-Holland (2500 medewerkers) ondersteund bij hun koersbepaling. De noodzaak tot nieuwe strategische keuzes is ontstaan door de stelselwijzing (nieuwe samenhang WMO, Zorgverzekeringswet en de nieuwe Wet Langdurige Intensive zorg). Filtercommunicatie begeleidde het management van de organisatie en organiseerde interactieve bijeenkomsten met operationele managers. Dit in nauwe samenwerking met een collega-organisatieadviseur.


Veranderkundige ondersteuning programma eerstelijnszorg Lelystad
In opdracht van ProGez helpt Filtercommunicatie de manager van het programma Lelystad bewogen, in beweging bij de communicatie met de vele belanghebbenden in de eerstelijnszorg in Lelystad. Deze hulp bestaat uit het begeleiden van probleemoplossende bijeenkomsten, het adviseren over de wijze waarop de beoogde veranderingen kunnen worden bereikt en het schrijven van (beleids)teksten.

Epilepsie Vereniging Nederland en Nationaal Epilepsiefonds
In 2010 begeleidde Filtercommunicatie, gedurende een jaar, de directies van beide organisaties bij de voorgenomen samenvoeging. Na een gemeenschappelijk vooronderzoek, een sterkte/zwakteanalyse en verkennende gesprekken gaven bestuur en raad van toezicht de opdracht tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke organisatie. Filtercommunicatie schreef de visie en startdocument, begeleidde de gesprekken en adviseerde over de te ontwerpen organisatie.

Indigo (Altrecht), Utrecht
Voor Indigo, de inmiddels verzelfstandigde preventietak van de bekende Utrechtse GGZ-organisatie Altrecht, ontwikkelde Filtercommunicatie een standaard voor beleidsadviezen aan gemeenten. Dit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Daarnaast hielp Filtercommunicatie Indigo bij het opzetten en ontwikkelen van het account-management WMO. Ook leverde Filtercommunicatie gedurende een half jaar een interim-accountmanager.